You are here

Sunshine Makers Inc, SAD

Simple Green je linija organskih proizvoda bazirana na jedinstvenom metodu čišćenja nazvanim MPF ili Micro-Particulate Fractionalization (MPF). Ovaj proces se odvija tako da specijalni agenti iz Simple Green-a razbiju ulje, mazivo i mast na sitne kapljice “micele” (mikroskopskog nivoa).  Prilikom ovog procesa dolazi do razlaganja zagađivača do nivoa molekula. Voda je katalizator snage Simple Green-a. Za razliku od ostalih čistača i dispezanata, Simple Green “ne staje” dok ne razbije krupnije micele do mikroskopskih veličina. Čineći kapljice sve manjim i manjim dolazi do toga da se smanjuje vezivanje zagađivača na površinu, čime se postiže veći efekat čišćenja Simple Green-a i vode, dopuštajući veći efekat čišćenja tj pranja. Krajnji rezultat je efikasan i efektivan način čišćenja.

Počeci proizvodnje linije proizvoda Simple Green datiraju još od 1975. godine kada je vlasnik sadašnje kompanije Sunshine Makers Incorporated počeo da razvija ekološke proizvode kao alternativu tadašnjim sredstvima za čišćenje i održavanje u domaćinstvima. Osnov istraživanja je bila proizvodnja proizvoda koji je netoksičan i biorazgrad a isto efikasan u upotrebi kao i toksični proizvodi. Prvi proizvod je razvijan tri godine. Krajnji rezultat je biorazgradiv, netoksičan, nezapaljiv i neabrazivni proizvod koji je osim upotrebe u domaćinstvima kogao da se koristi za čišćenje mašina, uređaja i podova u automobilskoj i klasičnoj industriji. Prvobitna firma koja je počela sa razvojem i proizvodnjimSimple Green-a je 1981. godine promenila svoje ime u  Sunshine Makers Inc.

Osnovne karakteristike proizvoda Simple Green-a.

-         Simple Green linija proizvoda je bazirana na vodenoj bazi. Kvašenje površine koja se čisti pre upotrebe Simple Greena pojačava efekte čišćenja. Voda je katalizator čistača Simple Green-a.

-         Simple Green proizvodi se koriste u postrojenjima za tretman otpadnih voda zbog svoje sposobnosti da razbija uqa i masti bez ugrožavawa bakterija koje se koriste u procesu prečišćavanja voda. Ujedno, Simple Green uklanja neprijatne mirise.

-         Simple Green sadrži 7.96 g/L VOC's ili 0.796% VOC's prema masi. Crystal Simple Green ne sadrži VOC (Volatile Organic Compounds). Nivo VOC ispitivan je u skladu sa propisanim standardom ASTM Method 3960-90. VOC je supstanca koja na temperaturi upotrebe isparava i izaziva određene hemijske rekacije koje izazivaju smog, odnosno negativno utiču na životnu okolinu i ljude.

-         Biorazgradivost posle 4 dana je 56%, posle 7 dana je 60%, posle 11 dana je 70%.

-         Simple Green se koristi u akcijama spašavanja životinja i ptica prilikom izlivanja nafte ili drugih incidenata. Kroz višegodišnju upotrebu dokazano je da Simple Green ne utiče negativno na životinje i ptice prilikom njegovog korišćenja za uklanjanje nafte ili drugih materija sa tela životinje ili ptice.

-         Simple Green proizvodi se koriste za suzbijanje nastalih isparenja prilikom poslova bioremedijacije. BIOREMEDIJACIJA – je biološka degradacija i detoksikacija zemljišta, površinskih, podzemnih i otpadnih voda i vazduha (procesnih i otpadnih gasova) od štetnih supstanci (i/ili njihova transformacija i razgradnja pre zagađivanja životne sredine), kao što su organski zagadjivači (nafta i derivati nafte, pesticidi, deterdženti, polimeri, fenoli, organski rastvarači,...), veštačka đubriva, teški metali (npr. živa, kadmijum, olovo,...) i drugi toksični elementi i jedinjenja (arsen, cijanovodonik,...), toksični gasovi (kao vodonik-sulfid) i radionuklidi, najčešće i najefikasnije pomoću mikroorganizama. Da bi se što efikasnije izvršila bioremedijacija, potrebno je razbiti zagađivače na što manje celine kako bi bakterije i drugi mikroorganizmi u potpunosti izvršili razgrađivanje zagađivača. Simple Green Crystal se dodaje u materijal koji je predmet bioremedijacije kako bi razbio zagađivače i kako bi mikroorganizmi iskoristili do maksimuma zagađivače kao hranu. Proizvodi firme Simple Green se trenutno koriste kao deo bioremedijacionog procesa koji je razvila firma H&H Eco Systems, Inc. Simple Green ima ulogu da razbija fizički zagađivače, mikroorganizmi se hrane zagađivačima i proizvod Microenfractionator® koji je razvio H&H Eco Systems, Inc služi kao ubrzivač procesa bioremedijacije. Firma H&H Eco Systems, Inc se ovim poslovima bavi preko 20 godina. Ovaj sistem se izdvojio od ostalih jer se pokazao veoma efikasnim na terenu. Jedan od primera je bioremedijacija u gradu Olimpija u državi Vašington gde je deo zemljišta bio zagađen naftom i kerozinom gde je koncentracija zagađenja bila 38,000 parts-per-million (ppm). Tokom dve godine se pokušavalo standardnim metodama biremedijacije da se očisti ovo zemljište ali se u tome nije uspelo. Angažovanjem firme H&H Eco Systems, Inc koja je primenila svoj sistem, u roku od samo 6 nedelja došlo je do smanjenja zagađenja sa 38,000 na 5 ppm. Tokom 2000. godine u gradu Huntington Beach, Kalifornija izvršena je demonstracija čišćenja zemljišta koje je tokom 30 godina bilo zagađivano naftnim derivatima. Oko 3000 kvadratnih stopa je prilikom demonstracije očišćeno tokom 35 dana. Vrednost zagađenja hidrokarbonatima je u početku bila preko 50,000 ppm. Posle 35 dana je spala na 1,000ppm. Sada se na tom delu zemljišta nalaze sportski tereni.

-         Simple Green proizvodi su jedinstveni po tome što mogu da se istovremeno koriste u industriji kao i u kućama. Simple Green je uspešan odgovor i zamena za štetne čistače i odmašćivače. Proizvod je bezbedan za ličnu upotrebu kao i za okruženje u kome se primenjuje.

-         Nije preporučljiva upotreba vode čija je temperatura viša od 43oC jer dolazi do smanjenja efekta čišćenja. Već na 48oC dolazi do razlaganja Simple Greena na sastavne komponente čime se onemogućava čišćenje i odmašćivanje.

-         Simple Green ima sposobnost da smanji vezivnost zagađivača za površinu na kojoj se nalazi.

-         Simple Green sadrži oko 0,3% fosfata. Za proizvode u kojima je vrednost fosfata manja od 0,5% smatra se da “ne sadrže fosfate”

-         Cena pakovanja Simple Green proizvoda je veća u odnosu na konkurenciju jer Simple Green proizvodi spadaju u efikasne emulgatore, potrebna je veća sigurnost prilikom transporta pa se pakovanja proizvode u većoj debljini i boljem kvalitetu materijala nego što to radi konkurencija.

-         pH vrednost Simple Green je u rangu od 9,3 do 9,5. Većina konkurentskih proizvoda baziranih na vodenoj osnovi imaju vrednost pH od oko 12 što ih čini oko 500 puta kaustičnijim u odnosu na Simple Green. Simple Green nedostatak kaustičnosti kompenzuje time što komponente proizvoda dovode do MFP procesa (Micro-Particulate-Fractionalization) u kome dolazi do razbijanja zagađivača na micele i kasnije do molekularnog nivoa zagađivača. Prema zakonskim regulativama, proizvodi bazne hemije čija je vrednost pH  10,3 mogu se ispuštati u kanalizaciju.

-         Prilikom korišćenja Simple Green proizvoda u industriji poželjno je da temperatura sredstva za čišćenje (razblaženog) bude oko 40oC. Sunshine Makers Inc u svom proizvodnom asortimanu poseduje “kade” za pranje koje imaju sopstvenu pumpu za cirkulaciju tečnosti, grejač i filter za prečišćavanje.

-         Simple Green spada u organske čistače (definicija “organski” u hemiji se razlikuje od pojma “organski” u proizvodnji hrane). Simple Green ne spada u “prirodne” čistače jer su (izuzev vode) sve njegove komponente proizvedene hemijskim putem.

-         Simple Green sadrži u sebi nejonske supstance koji razbijaju vezu između zagađivača i podloge na kojoj se nalaze. Ujedno se ove nejonske supstance rastvaraju u vodi bez direktnog negativnog uticaja na životnu okolinu.

-         Simple Green proizvodi sadrže supstance koji mogu iritirati korisnike udisanjem  ili slučajnim gutanjem istih. Bez obzira na to što miris i ukus mogu biti iritirajući za korisnika napominjemo da su Simple Green proizvodi netokični.

-         Simple Green se proizvodi od 1972. godine.

-         Razblaženi Simple Green ne utiče negativno na travu, cveće i biljke. Bez obzira na ovaj iskaz preporučuje se da se izbegava upotreba proizvoda Simple Green na površinama gde postoje biljke.

-         Ukoliko se Simple Green koristi za čišćenje stakla mora se razrediti u odnosu ne manjem od 1:500. Ukoliko se razredi u manjem odnosu verovatno će ostati trag na staklu koji se neće moći tako lako očistiti vodom već će morati da se koriste druge, čvrste supstance kao što je talk, da bi se skinuo Simple Green sa površine.

-         Simple Green isparava na isti način kao i voda.

-         Elektroliza je proces u kome između različitih materijala dolazi do pojave prenosa električnog naboja. Pošto je Simple Green na bazi vode, preporučuje se izbegavanje istovremenog pranja delova različitih materijala.

-         Simple Green se može ispuštati u kanalizaciju, međutim, Simple Green koji je očistio neku površinu može u sebi sadržavati i materijale koje nije dozvoljeno ispuštati u kanalizaciju.

-         Simple Green ne spada u denzifikaciona sredstva. Od proizvoda za dezinfekciju, Sunshine Makers Inc proizvodi Simple Green d, i Simple Green Multi-Surface Antibacterial koji čiste, denzifikuju i dezodorišu. Ova dva proizvoda su efektni protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija kao i protiv HIV virusa.

-         Ukoliko je Simple Green izložen direktnoj svetlosti može da dođe do gubitka njegove zelene boje delimično ili u potpunosti. Takođe se može dogoditi da u boci postoji tečnost zelene boje koja je izdvojena od providne tečnosti. Ovo je čisto estetski poremećaj koji ne utiče na efikasnost čistača. Dovoljno je samo promućkati bocu da se izjednači njen sadržaj i zatim se može nastaviti sa čišćenjem.

-         Simple Green ne sadrži limunsku kiselinu ili neku drugu supstancu na bazi limuna.

-         Simple Green se prodaje ili u koncentrovanom stanju ili u razblaženom. Svako dalje razblaživanje je na korisniku proizvoda.

-         Ne preporučuje se mešanje proizvoda Simple Green sa izbeljivačima ili sredstvima na bazi amonijaka.

-         Simple Green se može koristiti na aluminijumu uz sledeća upozorenja: aluminijum oksidira u dodiru sa vodom što znači da Simple Green može da izazove koroziju, Ne primenjivati Simple Green duže od 10 minuta, obavezno očistiti što je moguće bolje vodom površine koje su bile čišćene Simple Green-om, ukoliko vremenski ne može da se očisti cela planirana površina – podeliti je na manje segmente, primeniti Simple Green i oprati, preporučuje se primena zaštitnog filma posle uklanjanja Simple Green-a kako bi se izbegla opasnost od korozije.

Extreme Simple Green Motosport

Extreme Simple Green Motosport

Karakteristike:

odmah spreman za korištenje, formula na bazi vode za čišćenje i odmašćivanje tvrdih, ne poroznih površina.

Bezbedan na metalu, plastici, gumi, biorazgradivo, ispira se bez ostataka, nema dodat miris.

SASTAV: (na osnovu EC regulative o deterdžentima 648/2004); 1-5% nejonski surfaktanti, 1-5% triethanolamine

4.320,00 RSD
Simple Green Crystal

Simple Green Crystal

Koncentrovano industrijsko sredstvo za čišćenje i odmašćivanje koje se može koristi na bilo kojoj površini na vodi, za odmašćivanje, uklanjanje ulja, prljavštine, prašine i drugo.

14.880,00 RSD
Simple Green Crystal u boci sa triger sprejom

Simple Green Crystal u boci sa triger sprejom

Simple Green® Crystal – vodorazredivo, veoma ekonomično, profesionalno sredstvo koje se može koristiti i za kućne potrebe

1.620,00 RSD
Simple Green Extreme

Simple Green Extreme

Extreme Simple Green Aircraft and Precision Cleaner  - namena : za čišćenje u avionskoj industriji, precizna čišćenja i za odmašćivanje teških zamašćenja

Opis proizvoda :

16.368,00 RSD
Simple Green Extreme u boci sa triger sprejom

Simple Green Extreme u boci sa triger sprejom

Vodorazredivo sredstvo prvenstveno namenjeno čišćenju i odmašćivanju. Sa dodatkom antikorozivne zaštite. Namenski napravljeno za primenu na aluminijumu i aluminijumskim legurama, prvenstveno u avio industriji i kod održavanja letelica. Antikorozivna zaštita je efikasna do razređenja 1:13. Za odmašćivanje se koristi do razređenja 1:50, dok je za čišćenje i pranje taj odnos do 1:127. Način primene: identičan kao za Simple Green Crystal.

1.770,00 RSD